DiDF

Demokrati I Danderyds Församling - Vi är obundna och tillhör ingen partipolitisk organisation

Igelkott01.jpg

Startsida Inledning Målområden Konkreta tankar Kontakt Medlemskap Kandidater

Grunden för kyrkans verksamhet är evangeliet och stöd till svaga och utsatta. Det ska vi inte ändra på. Men många delar av verksamheter har andra värden för medlemmarna och vi menar att:

Verksamheten ska:

 • vara tillgänglig, öppen och nå alla.
  Gör vi baserat på kunskap om medlemmarnas behov, möjligheter och syn på sin kyrka.
  Samt en information som når genom bruset i informationsöverflödet.
 • skapa möte mellan generationer.
  Ett utbyte som utvecklar. Uppdelningen i åldersgrupper i många sammanhang gör att vi missar något bra.
 • utveckla aktiviteterna ytterligare för barn och ungdom.
  Verksamheten som erbjuds idag är bra men har få deltagare. Det behöver säkerställas att informationen når fram och att aktiviteterna upplevs lockande.
 • ha ett självklart fokus på musikaktivteter för alla.
  Musikaktiviteterna betyder mycket och får inte stanna i utveckling. Bl.a. viktigt med bra lokaler men som också är lätta att nå.

Verksamheten ska:

 • genomföra sitt uppdrag i samklang med kyrkans värdegrund.
 • föregå med gott exempel och vara en förebild.
 • visa respekt, öppenhet och intresse för allas åsikt.
 • tillämpa demokratiska principer.
 • följa kyrkoordningen.
 • dokumentera verksamheten enligt gällande föreskrifter.

Under nuvarande ledning finns brister som åsidosätter de demokratiska principerna. Beslut fattas som avviker från kyrkoordningen. Däför vill vi ha en förändring av styrning och ledning i kyrkan. Från kyrkofullmäktige och kyrkorådet ned till beslutande organ. Arbetet behöver förändras för att nå dynamik och samarbete i grupperna av valda och tillsatta personer.

Kyrka01.jpg

Igelkottrad_right01.jpg